2022 – Европейската година на младежта (EYY2022)

2022 г. беше определена за Европейска година на младежта. Инициативата, обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през септември 2021 г., се реализира под ръководството на българския еврокомисар Мария Габриел.

„Младите хора усетиха много силно негативното влияние на COVID-19 – от прекъснат учебен процес до дългосрочна необходимост за възстановяване на психичното и емоционалното им здраве. Част от тях го изживяват като пропуснати възможности, други проявиха креативност. С Европейската година на младежта 2022 даваме ясно послание. Ще предоставим повече възможности за младите в сферите, които ги интересуват най-много – образование, климатични промени и здраве“, заяви българският еврокомисар по време на пленарния дебат в Страсбург.

Европейската година на младежта има три основни измерения. Тя цели да превърне предизвикателствата на екологичния и цифровия преход във възможности. Второто измерение е свързано с приобщаването на всички младежи да придобият знания и умения, да бъдат активни и ангажирани граждани. Освен това, е необходима подкрепа за инициативите на всички равнища – европейско, национално, регионално и местно, и тяхното популяризиране.

Информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Шумен, беше връзката за Шумен и Търговище с всичко, което се случваше в рамките на Европейската година на младежта.

В края на EYY2022 център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Шумен предлага преглед на част от възможностите, които са на разположение на младите хора в ЕС. 

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Нейният прогнозен бюджет е 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (за периода 2014—2020 г.).

В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Чрез нея се подкрепят приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения. С програмата също така се: подкрепя Eвропейският стълб на социалните права, изпълнява стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., развива европейското измерение в спорта.

„Еразъм+“ предлага възможности за мобилност и сътрудничество в областта на: висшето образование, професионалното образование и обучение, училищното образование (включително образованието и грижите в ранна детска възраст), образованието за възрастни, младежта, спорта.

Програмата „Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други участващи в програмата държави.

Обменът на опит се осъществява по време на престой при опитен предприемач, който помага на новия предприемач в придобиването на умения, необходими за управлението на малка фирма.

DiscoverEU е действие по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, което дава възможност на млади хора да опознаят Европа от собствен опит, пътувайки предимно с влак. Може да се кандидатства по време на двата кръга на кандидатстване, които се провеждат всяка година. Успешните кандидати се награждават с карта за пътуване.

Могат да кандидатстват 18-годишни младежи, законно пребиваващи в Европейския съюз или в една от третите държави, асоциирани към програмата, като Исландия, Лихтенщайн, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция. DiscoverEU дава възможност на младежите да участват в пътуване, в което да опознаят многообразието на Европа, да научат за нейното културно наследство и история и да се запознаят с хора от целия континент. Освен това DiscoverEU помага за развиване на ценни житейски умения за като независимост, увереност и отвореност към други култури.

От 2022 г. избраните участници получават карта за отстъпки от DiscoverEU с намаления за културни посещения, учебни дейности, спорт, местен транспорт, настаняване, храна и др.

Европейският корпус за солидарност е програма на ЕС за млади хора, които желаят да участват в дейности за солидарност в различни области — от подпомагане на хора в неравностойно положение до принос към действия в областите на здравето и околната среда в целия ЕС и извън него.

Европейският корпус за солидарност осигурява повече възможности за младите хора да проявят солидарност по време на Европейската година на младежта 2022 г. Финансират се доброволчески дейности, ръководени от млади хора проекти за солидарност, екипи във високоприоритетни области, предназначени да насърчават здравословния начин на живот и опазването на културното наследство, както и Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Общият бюджет на програмата „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021—2027 г. е 1 милиард евро. През седемгодишния си период на действие тази програма на ЕС ще даде възможност на най-малко 270 000 младежи да се включат в действия за солидарност.

Гаранция за младежта

Целта на схемата за гаранция за младежта е да осигури плавен преход от училище към работа, да подпомогне интеграцията на пазара на труда и да гарантира, че нито един млад човек няма да бъде изоставен.

Схемата следва да гарантира, че всички млади хора ще получат качествено предложение: за работа, за продължаване на образованието, за чиракуване или стаж в рамките на четири месеца, след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование.

Препоръката е подкрепена със значително финансиране от ЕС по линия на NextGenerationEU и дългосрочния бюджет на ЕС.

Еuropass инициативата е допълнителен инструмент за представяне и признаване на квалификациите и уменията, придобити в различен образователен и трудов контекст.

Еuropass е комплект от 5 документа, който улеснява хората при описанието на техните квалификации и компетенции.

Еuropass документите са разпознаваеми в Европа, преведени са на всички европейски езици и улесняват образованието, обучението, трудовата заетост и мобилността на пазара на труда.

Еврогайдънс България

Euroguidance България е част от европейска мрежа от центрове в 34 страни, която подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа и осигурява информация за възможности за образователна мобилност в Европа.

Euroguidance България се стреми да осигурява актуална и полезна информация на

младите хора – връзки към европейски портали с информация за образованието в различни европейски страни.

Публикацията е изготвена с подкрепата на център “Европа Директно” – Шумен

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>